Yayın İlkeleri

  1. GENEL

1.1. Ambulanslar.net, Ambulans, İlkyardım ve Sağlık haberleri yapan bir web sitesidir.

1.2
. Ambulanslar.net’te,  ambulanslar, ilkyardım ve sağlık haberleri ile ilgili özgün araştırma makaleleri, derlemeler, eğitim amaçlı bilimsel haberler yayımlanır.

1.3. Ambulanslar.net’in yayın dili Türkçe’dir.

1.4. Ambulanslar.net’te yayınlanmak üzere gönderilen makalelerin daha önce yayınlanmamış ya da yayınlanmak üzere başka bir yayın organında değerlendirmede olmamaları gereklidir

1.5. Yayınlanan bütün yazıların içerikleri yazarların görüşlerini yansıtır, hiçbir şekilde editör ve yayıncı sorumlu değildir.

1.6. Yazarlar Ambulanslar.net’te yayınlanan yazıların yayın haklarını Ambulanslar.net’e yazılı olarak beyan ederler. Bu durumlar tüm yazarlarca imzalanan ve yayın için editöre başvuru mektubunda belirtilir. Ambulanslar.net’e  gönderilen yazılara telif hakkı ödenmez.

  1. YAZININ İNCELENME VE KABUL SÜRECİ

2.1. Yayınlanmak üzere gönderilen bütün makalelerin Ambulanslar.net’te yazım kurallarına titizlikle uyularak hazırlanmış olması gerekir.

2.3. Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar ilk olarak editör(ler) tarafından Ambulanslar.net okuyucu kitlesine hitap etmesi için yayın ilkelerine uyum açısından incelenir. Düzeltilmesi istenilen yazı yazarına iade edilir, gerekli düzeltme yapıldıktan sonra Ambulanslar.net tarafından uygun görülürse yayımlanır.

2.4. Editörler yayın koşullarına uymayan yazıları yayınlamamak, düzeltmek veya kısaltmak üzere yazarlara geri göndermek, ayrıca yazıları biçim olarak düzenlemek yetkilerine sahiptir. Editörlerin yazının mesajını değiştirmeyen düzeltmeleri ve kısaltmaları yapma yetkisi vardır.

2.5. Yayımlanan ve yayına kabul edilmeyen yazılar, ekleri dahil, geri gönderilmez, yazarlar bu konuda bir hak iddia edemez.

2.6. Yazıların değerlendirilme sürecinde yazarların başvurularına ilk yanıt için 14 gün, hakemlerin ilk değerlendirmesi için 21 gün, düzeltme gereken yazılarda yazara 20 gün ve kabul sonrası kesin basım tarihinin yazara bildirilmesi için 30 gün sürelerine uyum amaçlanır.

  1. ETİK İLKELER

3.1. Makalelerin bilimsel ve etik kurallara uygunluğu yazarların sorumluluğundadır.

3.2. Gönderilen makalede tüm yazarların akademik ve bilimsel olarak doğrudan katkısı olmalıdır, bu bağlamda “yazar” yayınlanan bir araştırmanın kavramsallaştırılmasına ve desenine, verilerin elde edilmesine, analizine ya da yorumlanmasına belirgin katkı yapan, yazının yazılması ya da bunun içerik açısından eleştirel biçimde gözden geçirilmesinde görev yapan birisi olarak görülür. Yazar olabilmenin diğer koşulları ise, makaledeki çalışmayı planlamak veya icra etmek ve / veya revize etmektir. Fon sağlanması, veri toplanması ya da araştırma grubunun genel süpervizyonu tek başına yazarlık hakkı kazandırmaz.

3.3. Yazarlık için yeterli ölçütleri karşılamayan ancak çalışmaya katkısı olan bireyler yaptıkları katkı belirtilerek “teşekkür” kısmında sıralanmalıdır.

3.4. Ambulanslar.net etik standartlarına uymayı kabul eder.

  1. BAŞVURU

4.1. Yazılar, yazar/yazarların ad, adres, telefon ve faks numaraları, e-mail adresleri ve imzalarını içeren bir özgeçmişle birlikte teslim edilmelidir. İki ya da daha çok yazar olması durumunda, iletişim kurulacak yazar belirtilmelidir.

4.2. Yazı Ambulanslar.net iletişim sayfasından  yazigonder@ambulanslar.net’te adresine elektronik ortamda da gönderilebilir.

  1. YAYIN DÜZENİ

5.1. Yazılar standart Word belgesine, 10 punto, Times News Roman karakterinde iki aralıklı ve kenarlarında yeterli boşluklar bırakılarak bilgisayarda yazılmalıdır.

5.2. Görsellerin, yazıyla birlikte gönderilmesi gerekir.